Algemene voorwaarden

 • Art.1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomsten met onze klanten behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden. Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan. Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is.

 • Art.2. Offertes
 • Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief. Tenzij expliciet anders vermeld op de offerte is er bij de prijszetting geen rekening gehouden met eventuele borgsommen die door ons dienen gesteld te worden.

 • Art.3. Leveringstermijn indien wij enkel leveren
 • De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis. Indien wij niet leveren binnen de door ons vooropgestelde termijn kan de klant de overeenkomst annuleren 14 dagen na zijn voornemen bij aangetekend schrijven kenbaar te hebben gemaakt.

 • Art.4. Uitvoeringstermijn indien wij leveren en plaatsen
 • Een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst door de klant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs indien de vertraging niet enkel volgt uit ons stilzitten zonder geldige reden.

 • Art.5. Algemene bepalingen met betrekking tot onze levering -en uitvoeringstermijnen
 • De termijnen worden steeds geschort tijdens de verlofperiodes en de weerverletdagen. We zijn van rechtswege ontslagen op enige aansprakelijkheid in verband met de termijnen indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden gerespecteerd, de technische inlichtingen nodig om onze productie te kunnen aanvatten ons niet tijdig door de klant werden overgemaakt of in geval van overmacht.

 • Art.6. Risico en eigendomsvoorbehoud
 • Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen op de klant overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven totdat de klant al zijn verplichtingen met inbegrip van de betaling volledig heeft vervuld. In toepassing van hetgeen hierboven werd bepaald hebben wij ten alle tijden het recht om de verkochte goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden op kosten van de klant.

 • Art.7. Betalingen
 • Al onze facturen moeten contant betaald worden op de zetel van de vennootschap tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de vernoemde termijn zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.

 • Art.8. Klachten
 • Elk protest aangaande een factuur is slechts geldig indien dit gebeurd binnen de 8 dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven

 • Art.9. Annulatie
 • Wanneer onze klant de bestelling annuleert is een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het totale bedrag van de bestelling verschuldigd.

 • Art.10. Prijzen
 • Onze prijzen houden geen rekening met speciale omstandigheden die wij onmogelijk konden voorzien op het ogenblik dat wij de bestelling hebben aanvaard. Ze zijn steeds gebaseerd op de door ons verstrekte informatie aan de klant. Eventuele afwijkingen die in de praktijk optreden en die een aanpassing van het werk eisen zijn niet ten onze lasten en zullen resulteren in een meerwerk ten aanzien van de klant. Onze prijzen zullen ook worden verhoogd ingeval van verhoging van in- en/ of uitvoerrechten koersschommelingen, taksen of stijging van grondstoffen die een invloed hebben op onze prijzen.

 • Art.11. Glaswerken
 • Onze prijzen zijn slecht geldig voor de opgegeven maten en dikten. Wij zullen de werkelijk geplaatste hoeveelheden factureren. Het glas wordt uitsluitend gewaarborgd door de glasfabrikant binnen de beperkingen van de door hem verleende waarborg. De klant dient steeds te zorgen voor optimale werkvoorwaarden en een gemakkelijke toegang tot de bouwplaats en de beglazing. Kosten voor eventuele kranen nodig zijn voor het vervangen van glas op hogere verdiepingen zijn steeds ten laste van de klant. Voor het glas dat niet door onze diensten wordt geplaatst dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de dichting van het glas noch voor de functie van de draaisystemen.

 • Art.12. Werforganisatie
 • De klant verbindt er zich toe op de werf een lokaal ter beschikking te stellen dat gemakkelijk toegankelijk is, geschikt voor materiaalopslag en het vrijwaren tegen diefstal. Hij moet tevens kosteloos de nodige elektrische stroom met voldoende afnamepunten ter beschikking stellen.

 • Art.13. Bevoegdheid
 • Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

  REG. NR. : 427.231.748/04.21.1.1
  BTW BE 427 231 748